Programy MP

Medzilaboratórne porovnávanie

Plán je predbežný a flexibilný, bude sa priebežne dopĺňať alebo upravovať podľa požiadaviek a pripomienok zákazníkov alebo akreditačných orgánov.

Plán programov medzilaboratórneho porovnania na rok 2011:

Kód programu Predmet skúšania Názov a druh skúšky alebo merania Technické špecifikácie Predbežná cena (EUR)
MP-1-2011 Asfalt Stanovenie penetrácie ihlou STN EN 1426 50,-
MP-2-2011 Asfalt Stanovenie bodu mäknutia. Metóda krúžkom a guľôčkou STN EN 1427 50,-
MP-3-2011 Kamenivo Stanovenie tepelných vlast-ností a odolnosti kameniva proti klimatickým účinkom. Skúška pomocou síranu horečnatého. STN EN 1367-2 30,-
MP-3-2011 Kamenivo Stanovenie tepelných vlast-ností a odolnosti kameniva proti klimatickým účinkom. Stanovenie odolnosti proti zmrazovaniu a rozmrazo-vaniu. STN EN 1367-1 30,-
MP-4-2011 Asfaltová zmes Meranie teploty STN EN 12697-13 30,-
MP-5-2011 Kamenivo Stanovenie kompatibility 

kameniva a asfaltového spojiva vizuálnou registráciou

STN EN 12697-11 50,-
MP-6-2011 Konštrukcia vozovky Povrchové vlastnosti vozo-viek. Meranie hĺbky makro-textúry odmernou metódou STN EN 13036-1 30,-
MP-7-2011 Konštrukcia vozovky Pevnosť v ťahu povrchových vrstiev. Odtrhová skúška. STN 73 6242 30,-
MP-8-2011 Zemina Zhutniteľnosť Proctorovou skúškou STN 72 1015 40,-
MP-9-2011 Zemina Pomer únosnosti . Skúška CBR. STN 72 1016 40,-
MP-10-2011 Zemná konštrukcia Stanovenie objemovej hmotnosti zeminy v zemnej konštrukcii komparatívnymi meraniami – membránový objemomer, odberný valec, radiačný hutnomer STN 73 6133 a súvisiace normy 40,-