Vitajte!

Spoločnosť Calibrium vznikla v roku 2004 s cieľom vyplniť medzery na trhu niektorých špecifických činností v oblasti stavebníctva a inžinierskej geológie predovšetkým v oblastiach:

  • Organizácia medzilaboratórnych porovnávacích skúšok a porovnávacích meraní pre skúšobné laboratóriá.
  • Organizácia a vyhodnocovanie experimentov zhodnosti pre skúšobné laboratóriá.
  • Organizácia skúšok spôsobilosti skúšobných a kalibračných laboratórií a hodnotenie ich výkonnosti v oblasti kvality merania.
  • Vykonávanie stavebno-technického dozoru v oblasti kontroly kvality stavieb.
  • Technické merania, analýzy a posudky v oblasti kvality a statiky stavieb.
  • Poradenské a konzultačné služby v oblasti certifikácie  stavebných výrobcov a posudzovania zhody stavebných výrobkov, príprava výrobcov na certifikáciu a vypracovanie potrebnej dokumentácie.

Pre stavebné skúšobníctvo, inžinierskogeologický prieskum, kontrolu a riadenie kvality navštívte stránky spoločnosti Kvalitest.